Date: 
20.04.2018

Årsstämma 2018 kommer att hållas i Stockholm den 20 april 2018.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 2 mars 2018 eller, om senare, i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Begäran ska adresseras till styrelsen och skickas per post till:

Evolution Gaming Group AB (publ)
Hamngatan 11
111 47 Stockholm