Bolagsstämma

Evolution Gaming Group AB (publ) håller årsstämma den 24 april 2020 i Stockholm.

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 april 2020 (eftersom avstämningsdagen är en lördag så måste aktieägare vara registrerad i aktieboken senast på fredagen den 17 april 2020), och
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 20 april 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Evolution Gaming Group AB (publ), Att. Årsstämma, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige, eller via e-post till agm@evolutiongaming.com. I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman med anledning av covid-19

Evolution Gaming värnar om våra aktieägares och vår personals hälsa. I anledning av risken för smittspridning av covid-19 vidtar därför Evolution Gaming vissa åtgärder för att minimera denna risk.

Själva årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer stämman att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i stämmolokalen. Evolution Gamings styrelse, ledning och andra anställda kommer endast närvara i den utsträckning som krävs.

Aktieägare som själv har något symptom eller har vistats i ett område med smittspridning, eller som varit i kontakt med någon som har symptom eller vistats i ett område med smittspridning, uppmanas att inte närvara vid stämman utan istället delta genom ombud. Även aktieägare som känner sig oroliga för själva bli smittade har möjlighet att undvika att närvara personligen och istället delta via ombud.

Evolution Gaming följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer ytterligare åtgärder inför årsstämman att publiceras på dess webbplats.

 Kallelse till årsstämma 2020

 Årsredovisning 2019

 Fullmakt

 Bilaga 1 - Instruktion till valberedning

 Punkt 14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 Punkt 15. Förslag till beslut om bemyndigande om återköp och yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

 Punkt 16. Förslag till beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier

 Punkt 17. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

 Punkt 18. Förslag till beslut om bemyndigande att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner och konvertibler

 Resultat av styrelsens utvärdering enligt 9.1 Koden

 Valberedningens förslag och motiverade yttrande

 Styrelsens motiverande yttrande enligt 18 kap 4 § ABL

 Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Arkiv

2020

Evolution Gaming Group AB (publ) höll extra bolagsstämma den 16 januari 2020 kl 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till extra bolagsstämma

 Fullmaktsformulär

 Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna

 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

 Villkor för teckningsoptioner 2020/2023 avseende nyteckning av aktier

 Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

 Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

2019

Evolution Gaming Group AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2019 kl 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma 2019

 Fullmakt

 Valberedningens förslag och motiverade yttrande

 Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § ABL

 Riktlinjer för inrättande av valberedningen (antagna 2017 och 2018)

 Styrelsens förslag avseende ersättningsriktlinjer (punkt 14)

 Styrelsens förslag om återköp av egna aktier och yttrande enligt 19 kap 22 § ABL (punkt 15)

 Styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

 Styrelsens förslag till uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning (punkt 17)

 Utvärdering enligt 9.1 Koden

 Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 Årsredovisning 2018

 

2018

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm, Sverige.

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma 2018

 Fullmaktsformulär

 Valberedningens förslag och motiverade yttrande

 Utvärdering enligt 9.1 och 10.3 Koden

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Styrelsens beslutsförslag avseende ändring av bolagsordningen (punkterna 12b och 12c)

 Föreslagen ny bolagsordning (punkterna 12a, 12b och 12c)

 Riktlinjer för inrättande av valberedningen (antagna 2017)

 Styrelsens beslutsförslag avseende ersättningsriktlinjer (punkt 15)

 Styrelsens beslutsförslag avseende incitamentsprogram (punkt 16)

 Villkor för teckningsoptioner 2018/2021

 Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 Årsredovisning 2017

2017

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma fredagen den 21 april 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll

 Bilaga 2 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 Bilaga 3 - Principer för inrättande av valberedning

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma

 Fullmakt

 Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

 Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 Årsredovisning 2016

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll extra bolagsstämma tisdagen den 24 januari 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till extra bolagsstämma

 Fullmakt

 Information om föreslagen ny styrelseledamot

 

2016

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 15.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll och bilagor

Information och material inför årsstämman 2016

 Kallelse

 Fullmakt

 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner (punkt 12)

 Bilaga 1 - Villkor för teckningsoptioner 2016/2019

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Årsredovisning 2015

 

2015

Årsstämma 2015 hölls den 7 maj 2015 klockan 15.00 i Hitechbuilding, Sveavägen 9 i Stockholm. 

 Protokoll

 Bilaga 2 (Dagordning)

 Bilaga 3 (Beslut om valberedning)

Information och material inför årsstämman 2015

 Kallelse till årsstämma

 Fullmakt

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Årsredovisning 2014