Bolagsstämma

Evolution Gaming Group AB (publ) håller årsstämma den 24 april 2020 i Stockholm.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 6 mars 2020 eller, om senare, i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Begäran ska adresseras till styrelsen och skickas per post till:

Evolution Gaming Group AB (publ)
Hamngatan 11
111 47 Stockholm

Arkiv

Evolution Gaming Group AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2019 kl 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma 2019

 Fullmakt

 Valberedningens förslag och motiverade yttrande

 Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § ABL

 Riktlinjer för inrättande av valberedningen (antagna 2017 och 2018)

 Styrelsens förslag avseende ersättningsriktlinjer (punkt 14)

 Styrelsens förslag om återköp av egna aktier och yttrande enligt 19 kap 22 § ABL (punkt 15)

 Styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

 Styrelsens förslag till uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning (punkt 17)

 Utvärdering enligt 9.1 Koden

 Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 Årsredovisning 2018

 

2018

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm, Sverige.

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma 2018

 Fullmaktsformulär

 Valberedningens förslag och motiverade yttrande

 Utvärdering enligt 9.1 och 10.3 Koden

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Styrelsens beslutsförslag avseende ändring av bolagsordningen (punkterna 12b och 12c)

 Föreslagen ny bolagsordning (punkterna 12a, 12b och 12c)

 Riktlinjer för inrättande av valberedningen (antagna 2017)

 Styrelsens beslutsförslag avseende ersättningsriktlinjer (punkt 15)

 Styrelsens beslutsförslag avseende incitamentsprogram (punkt 16)

 Villkor för teckningsoptioner 2018/2021

 Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 Årsredovisning 2017

2017

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma fredagen den 21 april 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll

 Bilaga 2 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 Bilaga 3 - Principer för inrättande av valberedning

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma

 Fullmakt

 Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

 Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 Årsredovisning 2016

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll extra bolagsstämma tisdagen den 24 januari 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till extra bolagsstämma

 Fullmakt

 Information om föreslagen ny styrelseledamot

 

2016

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 15.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll och bilagor

Information och material inför årsstämman 2016

 Kallelse

 Fullmakt

 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner (punkt 12)

 Bilaga 1 - Villkor för teckningsoptioner 2016/2019

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Årsredovisning 2015

 

2015

Årsstämma 2015 hölls den 7 maj 2015 klockan 15.00 i Hitechbuilding, Sveavägen 9 i Stockholm. 

 Protokoll

 Bilaga 2 (Dagordning)

 Bilaga 3 (Beslut om valberedning)

Information och material inför årsstämman 2015

 Kallelse till årsstämma

 Fullmakt

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Årsredovisning 2014