Ersättningar till Ledande Befattningshavare

Årsstämman 2017 fastställde följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören samt koncernledningen för Evolution och den koncern i vilken Bolaget ingår (”Ledande Befattningshavare”). För information om koncernledningens aktuella sammansättning hänvisas till Ledning. Dessa riktlinjer ska tillämpas även för ersättningar till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget, och vad som sägs om Ledande Befattningshavare ska i tillämpliga delar gälla även för styrelseledamöter som är anställda i Bolaget. 

Syftet med riktlinjerna är att se till att Evolution kan attrahera, motivera och behålla seniora ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå Evolutions operativa mål. Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgöras av en fast, samt för vissa Ledande Befattningshavare, rörlig lön. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt Evolutions övergripande resultat.

Fast lön 
De Ledande Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den Ledande Befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen ska genomföras på årsbasis för varje kalenderår.

Rörlig ersättning
Ledande Befattningshavare (dock inte styrelseledamöter som är anställda i Bolaget) kan erhålla rörlig ersättning utöver fast lön.

Den årliga rörliga ersättningen kommer att vara kontantbaserad (dock att Evolution under 2016 emitterade teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner och seniora chefer, inklusive till vissa Ledande Befattningshavare som inte är styrelseledamöter) och baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive Ledande Befattningshavare som syftar till att främja Evolutions långsiktiga värdeskapande. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Den årliga rörliga ersättningen kan variera beroende på 2 prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till femtio procent av den årliga grundlönen (dock att en Ledande Befattningshavare har rätt till rörlig ersättning om upp till 100 procent av den årliga grundlönen enligt sitt befintliga anställningsavtal).

Andra förmåner
Evolution erbjuder andra förmåner till Ledande Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård. Stundom kan bostadsbidrag, betald skolgång för minderåriga barn eller reseersättningar beviljas.

Uppsägning och avgångsvederlag
Den maximala uppsägningstiden för någon Ledande Befattningshavare är 12 månader under vilken tid lön kommer att fortsätta utbetalas. Avgångsvederlag kan utgå med högst 12 månaders fast lön.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. I ett sådant fall ska styrelsen ange skälet till avvikelsen vid den närmast följande årsstämman.