Ersättningar till Ledande Befattningshavare

Årsstämman 2018 fastställde följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören samt ledningen för bolaget och koncernen.

Dessa riktlinjer ska tillämpas även för ersättningar till styrelseledamöter som är anställda i bolaget och vad som sägs om ledande befattningshavare i dessa riktlinjer ska i tillämpliga delar gälla även för styrelseledamöter som är anställda i bolaget. Information om koncernledningens sammansättning samt om vilka styrelseledamöter som är anställda i bolaget finns under Ledning.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att bolaget kan attrahera, motivera och behålla seniora ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå bolagets operativa mål. Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktie­ägarnas intressen. Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast, samt för vissa ledande befattningshavare, rörlig lön. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt bolagets övergripande resultat.

Fast lön

De ledande befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den ledande befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen ska genomföras på årsbasis för varje kalenderår.

Rörlig ersättning

Ledande befattningshavare (dock inte styrelseledamöter som är anställda i bolaget) kan erhålla rörlig ersättning utöver fast lön.

Den årliga rörliga ersättningen ska vara kontantbaserad och baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive ledande befattningshavare som syftar till att främja bolagets lång­siktiga värdeskapande. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Den årliga rörliga ersättningen kan variera beroende på prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till femtio procent av den årliga grundlönen (dock att en ledande befattningshavare har rätt till rörlig ersättning om upp till 100 procent av den årliga grundlönen enligt sitt befintliga anställningsavtal).

Incitamentsprogram

Bolagsstämman ska kunna fatta beslut om långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitaments­program riktade till bl.a. ledande befattningshavare (dock inte till styrelseledamöter som är anställda i bolaget). Sådana incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagaren och bolagets aktieägare och så att ett eget aktieägande i bolaget främjas.

Andra förmåner

Bolaget erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård. Stundom kan bostadsbidrag, betald skolgång för minderåriga barn eller reseersättningar beviljas.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden för ledande befattningshavare under vilken tid lön kommer att fortsätta utbetalas är 12 månader. Avgångsvederlag kan utgå med högst 12 månaders fast lön.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska den ange skälet till avvikelsen vid nästföljande årsstämma.