Incitamentsprogram

Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades om emission av högst 547 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget för 354,20 kr under perioden från och med dagen efter avgivande av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till och med den 30 september 2019.

547 000 teckningsoptioner har tecknats av bolagets dotterbolag Evolution Malta Ltd som i sin tur överlåtit 366 668 teckningsoptioner till ett antal nyckelpersoner (inklusive konsulter) i bolagets ledning och organisation. För teckningsoptioner som förvärvats till marknadsvärde har priset (optionspremien) bestämts enligt Black & Scholes värderingsmodell och värderingen har utförts av PwC.