Incitamentsprogram

2018/2021

Vid årsstämman den 20 april 2018 beslutades om emission av högst 617 702 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av fem nya aktier i bolaget för 141,06 kronor per aktie under perioden från och med dagen efter avgivande av delårsrapporten för januari-juni 2021 till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–juni 2021 (dock senast 30 september 2021).

617 702 teckningsoptioner har tecknats av bolagets dotterbolag Evolution Malta Ltd som i sin tur överlåtit 376 006 teckningsoptioner till ett antal nyckelpersoner i bolagets ledning och organisation. För teckningsoptioner som förvärvats till marknadsvärde har priset (optionspremien) bestämts enligt Black & Scholes värderingsmodell och värderingen har utförts av EY.

Om samtliga 376 006 teckningsoptioner 2018/2021 utnyttjas för teckning av 1 880 030 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 1,0 procent.