Incitamentsprogram

2018/2021

Vid årsstämman den 20 april 2018 beslutades om emission av högst 617 702 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget för 705,30 kronor under perioden från och med dagen efter avgivande av delårsrapporten för januari-juni 2021 till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–juni 2021 (dock senast 30 september 2021).

Om samtliga 617 702 teckningsoptioner 2018/2021 utnyttjas för teckning av 617 702 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 1,7 procent. Vid fullt utnyttjande av dessa 617 702 teckningsoptioner samt de 366 669 teckningsoptioner 2016/2019 som har överlåtits till ett antal nyckelpersoner i koncernen enligt beslut av årsstämman 2016 (dvs. sammanlagt 984 371 teckningsoptioner) uppgår utspädningseffekten till cirka 2,7 procent.

2016/2019

Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades om emission av högst 547 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget för 354,20 kr under perioden från och med dagen efter avgivande av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till och med den 30 september 2019.

547 000 teckningsoptioner har tecknats av bolagets dotterbolag Evolution Malta Ltd som i sin tur överlåtit 366 668 teckningsoptioner till ett antal nyckelpersoner (inklusive konsulter) i bolagets ledning och organisation. För teckningsoptioner som förvärvats till marknadsvärde har priset (optionspremien) bestämts enligt Black & Scholes värderingsmodell och värderingen har utförts av PwC.