Intern kontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering.

Viktiga redovisningsfrågor och frågor relaterade till den finansiella rapporteringen behandlas i styrelsen. För att säkerställa en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett antal policys av betydelse för bolagsstyrning och den finansiella rapporteringen. Däribland ingår styrelsens arbetsordning, VD-instruktioner och rapporteringsinstruktion för finansiell rapportering. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören rapporterar regelbundet till bolagets styrelse.

Koncernen har etablerat en riskhanteringskommitté där representanter från olika relevanta delar av organisationen kvartalsvis sammanträder för att bedöma, diskutera och åtgärda potentiella risker. Koncernen har vidare fastställt rutiner och etablerat interna kontrollsystem för riskhantering, vilket bland annat innefattar en årlig riskanalys för samtliga verksamhetsområden inom koncernen där syftet är att identifiera, värdera och hantera risker som hotar koncernens mål och strategier. Riskanalysen är uppdelad på strategiska, operativa, efterlevnads-, legala och finansiella risker. I syfte att säkerställa en relevant nivå på kontroll ska respektive verksamhetsområde fastställa ett antal kontrollaktiviteter som motverkar de mest väsentliga riskerna identifierade i riskanalysen. En självutvärdering av dessa kontrollaktiviteter ska genomföras årligen och rapporteras till riskhanteringskommittén som sammanställer utfallet och vidarerapporterar till revisionskommittén och styrelsen. Koncernen har även etablerat ett Mission Control Room (MCR) i Riga och Malta. MCR övervakar transaktioner, volymer och mönster i realtid i syfte att hjälpa upptäcka försök till penningtvätt och bedrägeri från kunder, slutanvändare, tredje män och croupierer, samt otillåtna samarbeten mellan operatörer och slutanvändare.

Eftersom vissa jurisdiktioner har lagar som uttryckligen gör tillhandahållandet av och deltagandet i speltjänster straffbart så vidtar koncernen löpande försiktighetsåtgärder bland annat genom att i sina avtal kräva att operatören följer de lagar och regler som gäller för speltjänster. Dessa avtalsbestämmelser utgör en form av legalt skydd och hinder för vissa slutanvändares åtkomst till koncernens produkter och tjänster, eftersom koncernens kunder genomlyser och begränsar slutanvändarens tillgång till deras onlinespelplattformar på lokal nivå och i enlighet med lokala lagar och förordningar. Vidare har koncernen etablerat tekniska system och kontroller som innebär att vissa jurisdiktioner nekas åtkomst till dess live casino-erbjudande.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämma fastställs arbetsordningen för styrelsen samt verkställande direktörens arbetsinstruktion där ansvar och befogenheter är vidare definierade.

Firman tecknas av styrelsen eller en styrelseledamot i förening med Jens von Bahr. Därutöver har bolagets CFO och CLO behörighet att teckna bolagets firma i förening. Verkställande direktören tecknar, ensam i enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i löpande förvaltningsärenden.

Bolaget har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision). Styrelsen har inte bedömt att det finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en sådan funktion inrättas.