Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep
(kEUR) 2019 2018 2019 2018
         
Rörelseintäkter 94 729 64 346 259 754 175 192
         
EBITDA-marginal 51,2% 43,5% 48,9% 43,4%
         
Rörelsemarginal 44,3% 36,1% 41,9% 35,8%
         
Vinstmarginal 42,0% 33,0% 39,6% 33,1%
         
         
Soliditet 63,5% 72,0% 63,5% 72,0%
         
Likvida medel 141 108 63 548 141 108 63 548
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 5 104 3 692 4 679 3 383
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 5 278 3 970 5 278 3 970
         
         
Resultat per aktie (EUR) 0,22 0,12 0,57 0,32
         
Eget kapital per aktie (EUR) 1,29 0,76 1,29 0,76
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,28 0,18 0,67 0,41
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 181 622 725 179 851 885 180 442 165 179 851 885
         
Antal utestående aktier 181 622 725 179 851 885 181 622 725 179 851 885