Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr 2017- Jan-dec
(kEUR) 2018 2017 Mar 2018 2017
         
Rörelseintäkter 51 594 39 688 190 291 178 385
         
EBITDA-marginal 42,6% 42,9% 45,0% 45,2%
         
Rörelsemarginal 34,6% 35,2% 37,2% 37,5%
         
Vinstmarginal 32,0% 32,1% 34,6% 34,8%
         
         
Soliditet 71,7% 61,8% 71,7% 65,7%
         
Likvida medel 52 076 26 188 52 076 49 272
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 3 094 2 334 2 385 2 639
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 3 243 2 426 3 243 3 085
         
         
Resultat per aktie (EUR) 0,46 0,35 1,83 1,73
         
Eget kapital per aktie (EUR) 3,52 2,13 3,52 3,05
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,42 0,34 1,82 1,74
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377
         
Antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377