Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun
(kEUR) 2019 2018 2019 2018
         
Rörelseintäkter 85 728 59 252 165 025 110 846
         
EBITDA-marginal 49,8% 44,2% 47,7% 43,4%
         
Rörelsemarginal 42,7% 36,6% 40,5% 35,7%
         
Vinstmarginal 40,3% 33,9% 38,2% 33,1%
         
         
Soliditet 61,5% 69,4% 61,5% 69,4%
         
Likvida medel 88 680 37 163 88 680 37 163
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 4 845 3 425 4 656 3 343
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 5 120 3 600 5 120 3 600
         
         
Resultat per aktie (EUR) 0,19 0,11 0,35 0,20
         
Eget kapital per aktie (EUR) 1,01 0,64 1,01 0,64
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 1,20 0,14 0,44 0,23
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 179 851 885 179 851 885 179 851 885 179 851 885
         
Antal utestående aktier 179 851 885 179 851 885 179 851 885 179 851 885