Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun
(kEUR) 2018 2017 2018 2017
         
Rörelseintäkter 59 252 42 290 110 846 81 978
         
EBITDA-marginal 44,2% 45,5% 43,4% 44,2%
         
Rörelsemarginal 36,6% 37,7% 35,7% 36,5%
         
Vinstmarginal 33,9% 34,6% 33,1% 33,4%
         
         
Soliditet 69,4% 68,4% 69,4% 68,4%
         
Likvida medel 37 163 28 347 37 163 28 347
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 3 425 2 485 3 343 2 467
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 3 600 2 539 3 600 2 539
         
         
Resultat per aktie (EUR) 0,56 0,41 1,02 0,76
         
Eget kapital per aktie (EUR) 3,18 2,09 3,18 2,09
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,73 0,42 1,15 0,76
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377
         
Antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377