Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr 2019-mar Jan-dec
(kEUR) 2020 2019 2020 2019
         
Rörelseintäkter 115 149 79 297 401 604 365 752
         
EBITDA-marginal 55,7% 45,3% 52,6% 50,0%
         
Rörelsemarginal 49,6% 38,1% 45,9% 43,1%
         
Vinstmarginal 47,1% 36,0% 43,7% 40,9%
         
         
Soliditet 69,9% 65,5% 69,9% 64,7%
         
Likvida medel 204 949 103 734 182 520 182 520
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 5 739 4 447 5 209 4 894
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 5 865 4 671 5 865 5 554
         
         
Resultat per aktie före utspädning (EUR) (IFRS) 0,30 0,16 0,97 0,83
         
Eget kapital per aktie (EUR) 1,82 1,06 1,82 1,55
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,21 0,20 0,98 0,97
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 181 622 725 179 851 885 181 181 015 180 737 304
         
Antal utestående aktier 181 622 725 179 851 885 181 622 725 181 622 725