Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
(kEUR) 2017 2016 2017 2016
         
Rörelseintäkter 50 718 34 322 178 385 115 461
         
EBITDA-marginal 44,6% 37,8% 45,2% 38,6%
         
Rörelsemarginal 37,1% 29,4% 37,5% 30,2%
         
Vinstmarginal 35,6% 26,4% 34,8% 27,5%
         
         
Soliditet 65,7% 61,8% 65,7% 61,8%
         
Likvida medel 49 272 26 188 49 272 26 188
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 2 925 2 256 2 639 1 859
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 3 085 2 394 3 085 2 394
         
         
Resultat per aktie (EUR) 0,50 0,25 1,73 0,88
         
Eget kapital per aktie (EUR) 3,05 1,78 3,05 1,78
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,49 0,39 1,74 1,11
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377
         
Antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377