Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Jan-mar Jan- Apr 2018- Jan-dec
(kEUR) 2019 2018 mar 2019 2018
         
Rörelseintäkter 79 297 51 594 273 121 245 418
         
EBITDA-marginal 45,3% 42,6% 44,5% 43,9%
         
Rörelsemarginal 38,1% 34,6% 37,3% 36,5%
         
Vinstmarginal 36,0% 32,0% 35,0% 34,0%
         
         
Soliditet 65,5% 71,7% 65,5% 67,4%
         
Likvida medel 103 734 52 076 103 734 84 951
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 4 447 3 094 3 855 3 529
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 4 671 3 243 4 671 4 319
         
         
Resultat per aktie (EUR) 0,79 0,46 2,66 2,32
         
Eget kapital per aktie (EUR) 5,31 3,52 5,31 4,51
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 1,22 0,42 3,58 2,78
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377
         
Antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377