Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep
(kEUR) 2018 2017 2018 2017
         
Rörelseintäkter 64 346 45 690 175 192 127 668
         
EBITDA-marginal 43,5% 47,7% 43,4% 45,5%
         
Rörelsemarginal 36,1% 39,9% 35,8% 37,7%
         
Vinstmarginal 33,0% 36,7% 33,1% 34,5%
         
         
Soliditet 72,0% 64,7% 72,0% 64,7%
         
Likvida medel 63 548 38 798 63 548 38 798
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 3 692 2 701 3 383 2 544
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 3 970 2 740 3 970 2 740
         
         
Resultat per aktie (EUR) 0,59 0,47 1,61 1,23
         
Eget kapital per aktie (EUR) 3,80 2,55 3,80 2,55
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,90 0,47 2,03 1,24
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377
         
Antal utestående aktier 35 970 377 35 970 377 35 970 377 35 970 377