Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
(kEUR) 2019 2018 2019 2018
         
Rörelseintäkter 105 998 70 226 365 752 245 418
         
EBITDA-marginal 52,7% 45,0% 50,0% 43,9%
         
Rörelsemarginal 45,9% 38,1% 43,1% 36,5%
         
Vinstmarginal 44,2% 36,4% 40,9% 34,0%
         
         
Soliditet 64,7% 72,0% 64,7% 67,4%
         
Likvida medel 182 520 84 951 182 520 84 951
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 5 419 4 005 4 894 3 529
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 5 554 4 319 5 554 4 319
         
         
Resultat per aktie före utspädning (EUR) (IFRS) 0,26 0,14 0,83 0,46
         
Eget kapital per aktie (EUR) 1,55 0,90 1,55 0,90
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,30 0,15 0,97 0,56
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 181 622 725 179 851 885 180 737 305 179 851 885
         
Antal utestående aktier 181 622 725 179 851 885 181 622 725 179 851 885