Finansiella målsättningar

Evolutions styrelse har beslutat om tre finansiella målsättningar för koncernen.

 • Omsättningstillväxt - Att växa snabbare än den totala europeiska kasinomarknaden.
 • Lönsamhet - Att upprätthålla en uthållig EBITDA-marginal om minst 35 procent.
 • Utdelningspolicy - Att dela ut minst 50 procent av nettovinsten.

Evolution har baserat sina medel- till långsiktiga finansiella mål på följande antaganden, att: 

 • Evolution har möjlighet att växa sina intäkter på den europeiska live casino-marknaden, i nivå med den ungefärliga marknadstillväxt som förväntas på den europeiska live casino-marknaden enligt H2GC. 
 • Evolution har möjlighet att fortsätta utveckla sitt erbjudande inom live casino genom att utöka sitt produkt- och tjänsteutbud och öka kvaliteten på sitt nuvarande erbjudande, exempelvis Bolagets snabbväxande mobila erbjudande, samtliga i nivå med bolagets historiska utveckling och marknadens samt bolagets kunders förväntningar och efterfrågan. 
 • Evolution kan fortsätta att hantera sina kostnader och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, personalkostnader), och kan bibehålla sin nuvarande marginal och samtidigt hantera effekterna av dess inträde på reglerade marknader, inklusive införandet eller tillämplighet av nya skatter, ytterligare investeringar och expansion av live casino-erbjudandet och fortsatt tillväxt och utveckling av koncernens verksamhet. 
 • Evolution har möjlighet att behålla sin nuvarande kundbas, i synnerhet med avseende på dess stora tier1-kunder och nuvarande kunder fortsätter att göra investeringar inom sina live casino-erbjudanden. 
 • Evolution har möjlighet att upprätthålla sin marknadsandel i samtliga jurisdiktioner där bolaget finns, och om nya reglerade marknader öppnas upp har bolaget möjlighet att etablera sig som en ledande leverantör av live casino-lösningar i dessa nyligen reglerade marknader. 
 • Evolution har möjlighet att bibehålla de tillstånd/licenser och andra myndighetsgodkännanden och tillstånd som krävs för att fungera i de jurisdiktioner där koncernen är verksam. 

Vid framtagandet av de medel- till långsiktiga finansiella målen har koncernen antagit att inga betydande negativa effekter ska uppstå på grund av väsentliga förändringar, inklusive, utan begränsning, inom följande områden: 

 • Det regulatoriska klimatet, lagar och regler (inklusive, men inte begränsat till, redovisning) som bolaget, live casino-marknaden, bolagets kunder samt den breda onlinekasinomarknaden är föremål för. 
 • Strategierna för koncernens stora kunder när de upphandlar produkter och tjänster, inklusive deras användning av tredjepartsleverantörer, och förnyande av avtal om tjänster för sitt live casino som för närvarande tillhandahålls av koncernen. 
 • Konkurrensen inom live casino- och onlinespelsbranschen, bland annat prispress, teknisk utveckling och utvecklingen av marknaden eller av konkurrenter och koncernens förmåga att fortsätta att framgångsrikt leverera sina produkter och tjänster online. 
 • De befintliga politiska, skattemässiga, marknads- eller ekonomiska förhållandena, och den administrativa, reglerande eller skatterelaterade behandlingen av koncernen. 

Styrelsen ska beakta ett antal faktorer när de rekommenderar att Evolution ska betala utdelning, inklusive bolagets framtida resultat, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållande. Bolaget fastställer utdelning i euro. Betalning av utdelning sker därför i euro, förutsatt att euro kan tas emot på aktieägarens avkastningskonto. I annat fall sker betalning av utdelning i svenska kronor, efter att valutaväxling ombesörjts av Euroclear eller bolaget. Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav bör kontakta deras förvaltare vad gäller valutan som utdelningen ska betalas i.